Język strony:
Wyceń & Wyślij:
Liczba paczek:
Odbiór
Dostawa
1
Waga:
Długość:
Wysokość:
Szerokość:
Szybka wycena Złóż zamówienie

Regulamin

 1. DEFINICJE
  Następujące definicje będą stosowane w odniesieniu do podanych poniżej postanowień i warunków regulujących umowę przewozu zawartą pomiędzy Państwem a naszą firmą:

  "my", "nam", "nas", "nasza" , "www.cwanapaczka.pl", "cwanapaczka.pl", "cwanapaczka", "CwanaPaczka" oznacza oraz pracowników serwisu, ich agentów i niezależnych wykonawców;

  "Państwo" i "Państwa" oznacza wysyłającego, nadawcę lub odbiorcę przesyłki, posiadacza listu przewozowego, odbiorcę i właściciela zawartości przesyłki lub każdą inną osobę, która posiada tytuł prawny do tej zawartości;

  "przewóz" oznacza oraz obejmuje całość operacji i usług podejmowanych przez nas w związku z przesyłką;

  "przesyłka" oznacza wszelkiego rodzaju towary i dokumenty (luzem bądź w jednym lub więcej opakowań), które przyjęliśmy do przewozu od określonego adresem jednego punktu do drugiego;

  "towary zabronione" oznacza wszelkie towary lub materiały, których przewóz zabroniony jest jakimikolwiek przepisami prawnymi, zasadami lub rozporządzeniami kraju, w którym bądź przez który przesyłka jest przewożona.
 2. STRONA, Z KTÓRĄ ZAWIERACIE PAŃSTWO UMOWĘ
  Zawieracie Państwo umowę z serwisem cwanapaczka.pl, który przyjmuje od Państwa do przewozu przesyłkę. Wyrażacie Państwo zgodę, iż cały przewóz lub też dowolna jego część może zostać przez nas zlecona firmie trzeciej, na warunkach przez nas określonych.
 3. AKCEPTACJA NASZYCH WARUNKÓW
  Z chwilą przekazania nam przesyłki przyjmują Państwo, w swoim lub też jakiejkolwiek innej osoby imieniu posiadającej prawo do tej przesyłki, postanowienia i warunki określone w liście przewozowym jak również w warunkach przewozu, bez względu na to czy Państwa podpis widnieje na powyższym liście czy też nie. Nasz regulamin oraz jego warunki obejmują również wszystkich tych, z których usług korzystamy przy odbiorze przesyłki, jej transportu oraz dostarczeniu, jak również naszych pracowników, właścicieli oraz agentów i podwykonawców. Jeśli przekazują Państwo jakiekolwiek uwagi ustne czy pisemne dotyczące instrukcji przewozu przesyłki, które są sprzeczne z naszymi warunkami, wówczas Państwa instrukcje nie będą nas w żaden sposób zobowiązywały.
 4. ZAKRES UMOWY
  Bez względu na to, czy umowa zawarta pomiędzy nami a Państwem jest umową odrębną przewozu, czy też transport jest elementem innego porozumienia między serwisem cwanapaczka.pl a Państwem, niniejsze warunki przewozu pozostają warunkami nadrzędnymi i prawnie obowiązującymi dla przewozu wszystkich przesyłek transportowanych na bazie umów pomiędzy naszą firmą i Państwem.
  Zawierając jakąkolwiek umowę z serwisem cwanapaczka.pl wyrażają Państwo zgodę na poniższe:
  - w przypadku, gdy przesyłka przewożona jest drogą lądową rozumiane jest, iż obowiązująca umowa będzie umową o przewóz towarów drogą lądową;
  - w przypadku gdy przesyłka przewożona jest drogą lotniczą rozumiane jest, iż obowiązująca umowa będzie umową o przewóz towarów droga powietrzną.
 5. TOWARY NIEBEZPIECZNE/ BEZPIECZEŃSTWO
  5.1. Towary niebezpieczne
  Serwis cwanapaczka.pl nie przewozi towarów niebezpiecznych, które w odniesieniu do prawa jak i opinii naszej firmy są towarami zagrażającymi bezpieczeństwu transportu. Do towarów tych zalicznane są międzyinnymi towary, które wyszczególnione zostały w instrukcjach technicznych Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), przepisach dotyczących towarów niebezpiecznych Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Lotniczych (IATA), międzynarodowym kodeksie towarów niebezpiecznych (IMDG-Code). W Porozumieniu Europejskim w sprawie przepisów o międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (ADR) oraz wszelkich innych krajowych jak i międzynarodowych przepisach regulujących przewóz towarów niebezpiecznych.
  5.2. Przepisy bezpieczeństwa dotyczące przewozu
  a) poprzez wypełnienie listu przewozowego zaświadczacie Państwo, iż przesyłka nadawana nie zawiera żadnych artykułów zabronionych w przewozie oraz innych krajowych czy też międzynarodowych przepisach odnoszących się do bezpieczeństwa lądowego, powietrznego i morskiego. Tym samym są Państwo zobowiązani do podania nam w liście przewozowym pełnego opisu zawartości przesyłki, co w żaden sposób nie uwalnia Państwa od odpowiedzialności. Przesyłki przez nas przewożone mogą być poddane kontroli przeswietlenia. Ze względów bezpieczeństwa Państwa przesyłka może zostać otwarta, a jej zawartość sprawdzana w punktach tranzytowych.
  b) oświadczacie Państwo niniejszym, iż przesyłka została przygotowana do przewozu przez Państwa, bądź Państwa odpowiedzialnych pracowników, zaś w trakcie jej przygotowywania, pakowania pozostawała zabezpieczona przed dostępem do niej osób nieuprawnionych.
  c) przesyłki zawierające przedmioty zabronione w transporcie nie podlegają jakiemukolwiek ubezpieczeniu i pozbawiają Państwa do jakichkolwiek roszczeń z tytułu zagubienia bądź zniszczenia wynikającego z transportu
  5.3. Towary zabronione
  Pod żadnym pozorem nie należy wysyłać przesyłek, które zawierają jakiekolwiek towary zabronione w przewozie tj.
  a) których transport jest zakazany przez prawo lub inne regulacje (5.1),

  b) zawierające alkohol, narkotyki, wyroby tytoniowe, leki lub środki psychotropowe,

  c) podrobione nawiązujące do falsyfikacji wszelakich dóbr,

  d) ogólnie rozumiane materiały zawierające treści pornograficzne tj. filmy, czasopisma, zdjęcia itp.,

  e) mające na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,

  f) które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają wykonanie usługi spedycyjnej i dokonanie przewozu przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,

  g) zawierające dzieła sztuki, antyki, szkło, kamienie, porcelane i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, dokumenty, monety, karty kredytowe, książeczki czekowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,

  h) zawierające żywność, artykuły szybko psujące się, płyny lub inne artykuły wymagające specjalnych przewozu,

  i) zawierające szczątki ludzkie lub zwierzęce i/ lub żywe zwierzęta oraz rośliny,

  j) zawierające rzeczy wysokiego ryzyka, mogące wyrządzić szkodę osobom w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję,
 6. PRAWO DO INSPEKCJI
  Zaświadczacie Państwo, że wyrażacie zgodę na utrzymanie naszego prawa do inspekcji Państwa przesyłki oraz prawa do zezwolenia inspekcji Państwa przesyłki poprzez organy celne.
 7. ODPRAWA CELNA
  7.1. Ustanawiacie nas Państwo swoim przedstawicielem wyłącznie w celu dokonania odprawy celnej i zgłoszenia celnego przesyłki. Oświadczacie także, iż serwis cwanapaczka.pl jest odbiorcą w celu wyznaczenia brokera celnego do dokonania odprawy celnej oraz zgłoszenia celnego przesyłki w przypadku, gdy zlecimy wykonanie tej usługi innemu podmiotowi. W przypadku konieczności przedstawienia wymaganych dokumentów jakimkolwiek władzom celnym na żądanie w celu konfirmacji deklaracji importowej/ eksportowej lub statusu celnego przesyłki przez nas odprawianej, wówczas będziecie Państwo odpowiedzialni za dostarczenie wymaganych dokumentów na swój koszt.
  7.2. Niniejszym potwierdzacie Państwo, iż wszelkie oświadczenia oraz informacje podane przez Państwa w związku z wywozem i wwozem przesyłki są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Uznajecie Państwo, iż w przypadku złożenia przez Państwo nieprawdziwych lub fałszywych oświadczeń dotyczących przesyłki lub jej zawartości, ponosicie Państwo ryzyko wniesienia przeciwko Państwu powództwa cywilnego i/ lub wszczęcia postępowania karnego.
  7.3. Wszelkie cła, podatki, kary, opłaty za składowanie i inne koszty poniesione przez serwis cwanapaczka.pl w wyniku działań służb celnych czy innych organów władzy, jak również w wyniku niedostarczenia przez Państwa i/lub przez odbiorcę Państwa przesyłki właściwych dokumentów czy też braku stosownych licencji i zezwoleń, są kosztami, które zobowiązują się Państwo lub odbiorca przesyłki pokryć. W przypadku, decyzji o obciążeniu odbiorcy przesyłki kosztami wynikającymi z powyższego oraz odmowie z jego strony do uiszczenia stosownych opłat wówczas zgadzacie się Państwo na uregulowanie tych należnosci łącznie z opłatą za czynności administracyjne jak również wszelkich innych kosztów przez nas poniesionych. Będziecie Państwo zobowiązani do złożenia stosownych gwarancji dotyczących wszelkich ceł, podatków, kar, opłat za składowe i wszelkich innych wydatków określonych w niniejszym paragrafie.
  7.4. Dołożymy wszelkich starań, aby formalności celne związane z odprawą Państwa przesyłki dopełnione zostały w najkrótszym możliwym czasie, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, straty czy szkody spowodowane ingerencją służb celnych czy innych organów władzy.
 8. ZAKRES NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
  Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 9 widniejącego poniżej, nasza odpowiedzialność z tytułu zagubienia, uszkodzenia lub opóźnienia ograniczona jest w sposób następujący:
  a) Przewóz lotniczy
  Jeśli przewóz Państwa przesyłki następuje w całości lub też w części drogą powietrzną oraz końcowe miejsce przeznaczenia lub też miejsce postoju położone jest w kraju innym niż kraj skąd rozpoczął się przewóz przesyłki, wówczas zastosowanie będą miały stosownie do ich właściwości prawnych przepisy Konwencji Warszawskiej z 1929 r. lub Konwencji Warszawskiej zmienionej Protokołem Haskim (1955r.) i/ lub Protokołu Montrealskiego Nr 4 (1975 r.) lub Konwencji Montrealskiej z 1999 r. Te międzynarodowe traktaty regulują oraz ograniczają naszą odpowiedzialność z tytułu zagubienia, uszkodzenia lub opóźnienia Państwa przesyłki do kwoty maksymalnej 200 Euro za całość transportu.
  b) Przewóz drogowy
  Jeśli przewóz Państwa przesyłki następuje w całości transportem drogowym w obrębie do lub też z kraju, który jest stroną konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów z 1956 r. (CMR), wówczas nasza odpowiedzialność z tytułu zagubienia lub uszkodzenia przesyłki bądź jej części ograniczona jest do kwoty maksymalnej 100 Euro za całość transportu.
 9. WYŁĄCZENIA
  Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, gdy Państwa przesyłka czy też jakakolwiek jej część zostanie zagubiona, uszkodzona, opóźniona, nieprawidłowo doręczona lub niedostarczona lub też gdy my nie wypełnimy naszych zobowiązań wobec Państwa w wyniku następujących wydarzeń:
  a) okoliczności pozostających poza możliwością naszej kontroli, takich, między innymi, jak:
  - wypadki losowe, w tym sztormy, trzęsienia ziemi, cyklony, choroby, powodzie, pożary, mgła, śnieg lub mróz;
  - siła wyższa obejmująca wojnę, ryzyka związane z transportem lotniczym, wypadki, strajki, akty terrorystyczne, embarga, konflikty lokalne lub zamieszki społeczne;
  - krajowe lub lokalne zakłócenia w sieci połączeń lotniczych i lądowych spowodowane problemami mechanicznymi oraz technicznymi;
  - wady ukryte lub fabryczne zawartości przesyłki;
  - czyny przestępcze osób trzecich, jak kradzież i podpalenie;
  b) działania lub zaniechania działania przez Państwa lub osoby trzecie, w tym:
  - naruszenie przez Państwa zobowiązań wynikających z niniejszych warunków i postanowień;
  - działanie lub zaniechanie działania ze strony służb celnych, linii lotniczych, władz lotniskowych lub państwowych;
  c) zawartości przesyłki zawierającej jakikolwiek artykuł należący do towarów zabronionych w przewozie, nawet w przypadku, gdy przesyłka taka została przez nas pomyłkowo przyjęta do przewozu;
 10. UBEZPIECZENIE
  Możecie Państwo wykupić u nas ubezpieczenie podstawowe, wypełniając odpowiednie pole w formularzu zamówienia oraz uiszczając odpowiednią opłatę (14.99 PLN). Ubezpieczenie to pokrywa wszelkie ryzyko zagubienia i uszkodzenia w przewozie do maksymalnej kwoty 100 Euro. Ubezpieczenie to nie jest dostępne dla takich towarów jak kamienie szlachetne, metale szlachetne, laptopy, monitory plazmowe, TV, biżuteria, pieniądze, szkło, porcelana, dzieła sztuki, antyki, dokumenty ani też dla wszelkiego rodzaju filmów, taśm, dysków, kart pamięci czy jakichkolwiek innych nośników danych lub obrazów. Możecie Państwo wykupić u nas także ubezpieczenie rozszerzone do pełnej wartości Państwa przesyłki wypełniając odpowiednie pole w formularzu zamówienia oraz uiszczając odpowiednią opłatę (2.5% deklarowanej wartości przesyłki), przy czym ubezpieczenie to pokrywa wszelkie ryzyko zagubienia lub uszkodzenia w przewozie do kwoty, którą deklarujecie Państwo przy zamówieniu usługi a nie większej od 15.000 Euro. Ubezpieczenie to nie jest dostępne dla takich towarów jak kamienie szlachetne, metale szlachetne, laptopy, monitory plazmowe, TV, biżuteria, pieniądze, szkło, porcelana, dzieła sztuki, antyki, dokumenty ani też dla wszelkiego rodzaju filmów, taśm, dysków, kart pamięci czy jakichkolwiek innych nośników danych lub obrazów.
  Powyższa opcja ubezpieczenia nie pokrywa szkód o charakterze pośrednim ani też opóźnień w przewozie, jak również przypadków, w których szkoda nastąpiła w wyniku naruszenia przez Państwa swoich zobowiązań wynikających z niniejszych postanowień i warunków oraz nie są dostępne w niektórych państwach. W celu uzyskania listy tych państw oraz/ lub bardziej szczegółowych informacji na temat warunków ubezpieczenia oraz jego pokrycia, prosimy kontaktować bezporednio z biurem obsługi klienta.
 11. ROSZCZENIA WNOSZONE PRZEZ STRONY TRZECIE
  Zobowiązujecie się Państwo wobec nas, iż nie dopuścicie aby jakakolwiek osoba nie posiadająca prawa do przesyłki, wniosła roszczenie lub też wszczęła postępowanie roszczeniowe przeciwko nam z tytułu przewozu, nawet jeśli z naszej strony nastąpić mogło zaniedbanie lub zwłoka, zaś jeśli roszczenie takie zostało już wniesione lub postępowanie zostało wszczęte, zabezpieczycie nas Państwo przed wszelkimi konsekwencjami jakie z tego tytułu mogą wyniknąć, jak również zrekompensujecie nam wszelkie koszty i wydatki jakie zostaną przez nas poniesione w związku z obroną, a w przypadku uwzględnienia roszczenia przez powołany do tego sąd, zrekompensujecie nam wszelkie kwoty jakie zostały od nas zasądzone.
 12. PROCEDURA REKLAMACYJNA
  W przypadku zamiaru złożenia reklamacji z tytułu zagubienia, uszkodzenia lub opóźnienia przesyłki, są Państwo zobowiązani do zastosowania się do odpowiednich przepisów wyslistowanych poniżej, w przeciwnym razie serwis cwanapaczka.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia Państwa roszczeń:
  a) ewentualne roszczenia z tytułu zagubienia, uszkodzenia lub opóźnienia musicie Państwo złożyć na piśmie (emailowo) w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty dostarczenia przesyłki lub w okresie 7 dni od daty, kiedy przesyłka winna być dostarczona. Następnie w przeciągu kolejnych 7 dni musicie Państwo przedstawić odpowiednią dokumentację w odniesieniu do roszczenia, co obejmuje wszelkie informacje o przesyłce oraz o poniesionej stracie, szkodzie czy opóźnieniu. Nie jesteśmy zobowiązani do rozpatrywania jakiejkolwiek reklamacji, w przypadku, gdy Państwo nie uiścili opłat transportowych, bądź nie są w stanie dostarczyć pełnej dokumentacji potwierdzającej zawartość oraz wartość przesyłki tj. (lista przedmiotów znajdujących się w przesyłce, rachunki potwierdzające ich wartość oraz w przypadku zniszczenia zdjęcia potwierdzające uszkodzenia zawartości). Nie przysługuje Państwu prawo do pomniejszenia uiszczanych nam opłat transportowych o kwotę roszczenia;
  b) jeśli z chwilą przyjęcia przesyłki, odbiorca nie poczynił odnośnych uwag co do ewentualnych jej uszkodzeń podczas odbioru, przyjmujemy, że przesyłka została dostarczona w dobrym stanie i wyżej wymienione termin 7 dni nie obowiązuje.
 13. STAWKI I PŁATNOŚĆ
  a) zgadzacie się Państwo uregulować opłaty za przewóz przesyłki wraz z podatkiem (VAT), w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wystawienia faktury. O ile w przeciągu 7 dni od daty wystawienia faktury nie wniosą Państwo pisemnego sprzeciwu, tracą Państwo wszelkie prawa do kwestionowania naszych faktur. Nasze opłaty za przewóz obliczane są według stawek odnoszących się do Państwa przesyłki, określonych w naszym aktualnym cenniku. Wszelkie cła importowe, podatek VAT od towarów oraz inne opłaty nałożone na przesyłkę w kraju przeznaczenia płatne są przez odbiorcę przy odbiorze przesyłki, jednakże w przypadku, gdy odmówi on uiszczenia tych kwot, zobowiązujecie się Państwo do ich zapłacenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni po otrzymaniu od nas zawiadomienia o odmowie zapłaty tych kosztów przez odbiorcę. Wyrażają Państwo zgodę na naliczanie przez nas odsetek w stosunku do faktur niezapłaconych w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, w wysokości 6% powyżej stawki odsetek bazowych.

  b) w przypadku podania niewłaściwej wagi przesyłki oraz jej rozmiaru zobowiązują się Państwo uregulować niedopłatę w przeciągu maksymalnie 48 godzin od dnia powiadomienia przez serwis cwanapaczka.pl.

  c) w przypadku nieobecności nadawcy bądź nieprzygotowania przesyłki podczas pierwszej darmowej próby odbioru każdy kolejny przyjazd kuriera wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 9.99 PLN (przesyłki krajowe) oraz 29.99 PLN (przesyłki miedzynarodowe).

  d) w przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia, które uprzednio zostało skierowane do realizacji wyrażacie Państwo zgodę na potrącenie opłaty manipulacyjnej przez serwis cwanapaczka.pl w wysokości 9.99 PLN (przesyłki krajowe) oraz 29.99 PLN (przesyłki międzynarodowe) od kwoty uiszczonej za złożone zamówienie.

  e) w przypadku, gdy miejscem nadania nie jest Polska lub Wielka Brytania do ceny każdej przesyłki doliczana jest opłata importowa w wysokości 50 PLN o czym zostaną Państwo poinformowani automatycznie poprzez kalkulator wysyłki.

  f) w przypadku wszystkich płatności serwis cwanapaczka.pl korzysta z usług DotPay.pl oraz PayPal.pl Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa transakcji przeprowadzanych na naszej stronie, są dostępne na stronie internetowej www.dotpay.pl oraz www.paypal.pl.

  g) transakcje przeprowadzane na naszej witrynie dokonywane są w walucie polskiej (Złoty Polski, ZŁ, PLN).
 14. PRAWO I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW
  14.1. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień lub warunków uznane zostało za nieważne lub niewykonalne, nie będzie miało to żadnego wpływu na inne postanowienia niniejszej umowy przewozu, które dalej pozostają w mocy.
  We wszystkich sprawach związanych z międzynarodowym przewozem zastosowanie znajdują przepisy odpowiednich konwencji międzynarodowych. Niniejsze Warunki Przewozu Międzynarodowego znajdują zastosowanie w sprawach nieuregulowanych przepisami odpowiednich konwencji.
  14.2. Spory wynikające z niniejszej umowy przewozu lub też do niej się odnoszące podlegać będą przepisom prawa oraz właściwości sądów kraju, w którym ma siedzibę serwis cwanapaczka.pl, która przyjąła do przewozu Państwa przesyłkę.
  14.3. Wszystkie teksty zawarte na witrynie www.cwanapaczka.pl i wszelkich jej odnośników są własnoscią strony. Z niniejszego surowo zabrania się jakiegokolwiek kopiowania jej tresci.
  14.4. Poprzez złożenie zamówienia w naszym serwisie wyrażają Państwo pełną akceptację naszego regulaminu oraz polityki prywatności.
  14.5. Serwis cwanapaczka.pl zastrzega sobie pełne prawo do wprowadzania zmian w treści regulaminu, aktualnych ofert i akcji promocyjnych.

To, co wyróżnia naszą firmę:

 • Gwarantujemy najniższe ceny
 • 0 PLN ukrytych kosztów
 • Usługa od drzwi do drzwi
 • Zamów i wyślij tego samego dnia
 • Śledź swoją przesyłkę 24/7
 • Obsługujemy osoby fizyczne i firmy
 • Bez rejestracji, bez logowania
Narzędzie trackingowe: